Skip to main content

Ochrona danych

Oświadczenie i informacja o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 RODO (GDPR)

OCHRONA PRYWATNOŚCI

Oświadczenie i informacja o ochronie danych osobowych zgodnie z art. 13 i 14 RODO (GDPR)


Ogólne

Przywiązujemy ogromną wagę do ochrony Państwa prywatności i ściśle przestrzegamy przepisów o ochronie danych podczas przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prosimy o przekazanie tych informacji również osobom upoważnionym obecnie i w przyszłości oraz ewentualnie osobom współubezpieczonym.

Nazwa i dane kontaktowe odpowiedzialnego

Lutz Assekuranz Versicherungsvermittlung Ges.m.b.H.
Meidlinger Hauptstraße 51-53
1120 Wien
Telefon +43 1 8175573
Fax +43 1 8175573 22
office@lutz-assekuranz.at

Cele, dla których dane osobiste powinny /
będą przetwarzane i podstawa prawna takiego
przetwarzania.

Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu realizacji naszych usług brokerskich. Obejmują one w szczególności mediacje w sprawie usług/świadczeń ubezpieczeniowych i związane z nimi wnioski o pokrycie roszczeń, zawieranie umów, zarządzanie umowami i zajmowanie się przypadkami szkód.  Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 pkt. 1 lit. b. GDPR.

Jeśli nie uzyskaliśmy Państwa danych osobowych bezpośrednio od Państwa (na przykład w związku z rozliczeniem roszczenia za szkody), podstawa prawna przetwarzania danych wynika z Art. 6 pkt. 1 lit. f GDPR, i uzasadnionego interesu naszego lub strony trzeciej. „Uzasadnionym interesem” jest skuteczne wspieranie naszych klientów w przypadku roszczenia odszkodowania za szkody i we wszystkich powiązanych z tym sprawach ubezpieczeniowych. Bez tego przetwarzania danych rozliczenie roszczeń nie może być wykonane lub tylko z trudnością.

W przypadku przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych przetwarzanie to będzie wykonywane wyłącznie na podstawie Państwa wyraźnej zgody. Podstawa prawna tego przetwarzania wynika z Art. 9 (2). GDPR.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych

Dane osobowe to wszelkie informacje odnoszące się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

W celu realizacji naszych usług maklerskich przetwarzane są różne dane osobowe, takie jak nazwisko, adres, konto bankowe, dane kontaktowe, numery umów ubezpieczeniowych itp.

Szczególne kategorie danych osobowych są przetwarzane tylko za Państwa zgodą. Są to między innymi  dane dotyczące zdrowia.

Odbiorcy Państwa danych osobowych

Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim odbywa się wyłącznie za Państwa zgodą lub na podstawie pozwolenia prawnego. Ponadto nasi pracownicy są zobowiązani do zachowania tajemnicy i  przestrzegania przepisów o ochronie danych.

Przekazywanie Państwa danych osobowych instytucjom rządowym i organom uprawnionym do  otrzymywania informacji odbywa się wyłącznie w ramach odpowiednich przepisów prawa lub gdy jesteśmy do tego zobowiązani na podstawie decyzji urzędowej lub sądowej.

W szczególności w kontekście wniosków o odszkodowanie, wniosków dotyczących kontraktu, zarządzania umowami i załatwiania spraw dotyczących świadczeń i szkód może być konieczne przesłanie danych do  innych miejsc/osób lub otrzymanie od nich danych. Są to:

- ubezpieczyciele
- reasekuratorzy
- brokerzy ubezpieczeniowi
- dostawcy usług technicznych
- instytucje ubezpieczeń społecznych
- instytucje świadczące usługi finansowe
- prawnicy
- rzeczoznawcy

W celu technicznego wykonania usług maklerskich zleciliśmy Ecclesia Holding Gmb w ramach umowy  świadczenia usługi przetworzenie Państwa danych osobowych na nasze zlecenie.

Państwa bezpieczeństwo

Chronimy Państwa dane stosując środki techniczne i organizacyjne przed nieautoryzowanym dostępem,  utratą, manipulacją lub zniszczeniem. Nasze środki bezpieczeństwa są stale aktualizowane zgodnie z  rozwojem technologicznym.

Czas zachowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane w celu świadczenia naszych usług brokerskich i związanych z nimi zobowiązań prawnych. Gdy Państwa dane osobowe nie będą już do tego potrzebne, zostaną one automatycznie skasowane.

W szczególności nasze usługi brokerskie i związane z nimi obowiązki prawne obejmują przechowywanie  dokumentów i informacji przez ustawowe okresy przechowywania (do dziesięciu lat), a także dowód  właściwego doradztwa i realizacji umowy (zgodnie z ustawowymi terminami przedawnienia do 30 lat). 

Prawa zainteresowanego

W każdej chwili mają Państwo prawo do informacji o przechowywanych danych osobowych. Mają Państwo również prawo do poprawiania nieprawidłowych danych, prawo do usunięcia swoich danych osobowych,  prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przekazywania danych, zgodnie  z art. 16-20 GDPR.

Prawo do odwołania zgody

W każdej chwili mają Państwo prawo odwołać swoją zgodę. Odwołanie stosuje się ze skutkiem  natychmiastowym na przyszłość. Prawomocność przetwarzania (danych osobowych) następującego na  mocy zgody na takie przetwarzanie, aż do chwili odwołania zgody nie ulega naruszeniu.

Prawo zażalenia

Jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza GDPR, mają Państwo prawo złożyć skargę do organu nadzorczego.

Przygotowanie Państwa danych osobistych

Realizacja naszych usług brokerskich nie jest możliwa bez przetwarzania danych osobowych. Dlatego  konieczne jest ujawnienie przez Państwa danych osobowych.

W niektórych przypadkach, na przykład w przypadku poniesienia szkody, może to być informacja  dobrowolna. Wówczas zostaną Państwo odpowiednio poinformowani. Podane przez Państwa dane  osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach Państwu zgłoszonych.

Źródła pozyskiwania Państwa danych osobowych

Państwa dane osobowe pozyskujemy bezpośrednio od Państwa lub z następujących źródeł:

- informacja naszego klienta
- ubezpieczyciele
- reasekuratorzy
- brokerzy ubezpieczeniowi
- podmioty odpowiedzialne za ubezpieczenie społeczne
- prawnicy
- rzeczoznawcy

Pytania, sugestie, zażalenia

Jeśli mają Państwo dalsze pytania dotyczące prywatności i przetwarzania danych osobowych, prosimy skontaktować się z nami.

Matomo (formerly called Piwik)

This website uses the open source web analysis service Matomo. Matomo uses so-called “cookies,” which are text files that are stored on your computer and that make it possible to analyse your use of this website. In conjunction with this, the information about the use of this website generated by the cookie will be archived on our server. Prior to archiving, the IP address will first be anonymized.

Matomo cookies will remain on your device until you delete them. The storage of Matomo cookies and the use of this analysis tool are based on Art. 6 Sect. 1 lit. f GDPR. The website operator has a legitimate interest in the analysis of user patterns, in order to optimize the operator’s web offerings and advertising. The information generated by cookies concerning the use of this website shall not be shared with any third parties. You may prevent the storage of cookies at any time by making pertinent changes to your browser software settings; however, we have to point out that in this case you may not be able to use all of the functions of this website to their fullest extent.

If you do not consent to the storage and use of your data, you have the option to deactivate the storage and use of such data here. In this case, an opt out cookie will be placed in our browser, which prevent the storage of usage data by Matomo. If you delete your cookies, this will also result in the deletion of the Matomo opt out cookie. Hence, you will have to reactivate the opt out when you return to visit our website.

Analysis of traffic using Google Analytics 

This website uses Google Analytics, a web analytics service provided by Google Inc. ("Google"). Google Analytics uses so-called "cookies", text files that are stored on your computer and that allow an analysis of your use of this website. The information generated by the cookie about your use of this website is usually transmitted to a Google server located in the USA and is stored there. IP anonymization is activated for this website. This means that your IP address is shortened to the last octet. We therefore know from which network a request originates, but not from which computer.


Your IP address will generally be shortened by Google within member states of the European Union or the other Contracting States of the Agreement on the European Economic Area. Only in exceptional cases, will the full IP address be sent to a Google server in the US and shortened there. On behalf of the operator of this website, Google will use this information to evaluate your use of the website, to compile reports on website activity and to provide other services related to the use of our website and internet usage to the operator of this website.

The IP address sent by your browser within the framework of Google Analytics will not be merged with other Google data. Although you can adjust your browser software to pvent the installation of cookies, we would like to point out that if you do so, you might not be able to make full use of all the functions on this website.  

Furthermore, by installing the browser plugin, which you can download under this link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de  you can pvent the collection of information generated by cookies concerning your use of this website, including sending your IP address to Google and processing by Google.